ผลงาน

โครงการ :DECORATION OFFICE 3M Thailand Limited อาคารเสริมมิตร

สถานที่ : อาคารเสริมมิตรชั้นที่ 12

เจ้าของโครงการ : บริษัท 3เอ็ม (ประเทศไทย) จำกัด

ระยะเวลา : 60วัน

ปรับปรุงพื้นที่จากเดิมเป็นพื้นที่ CoWorking Space ให้เป็นห้องประชุม