ผลงาน

โครงการ :IMPROVING BS RESTROOM

สถานที่ : นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง

เจ้าของโครงการ : Mitsubishi Heavy Industries-Mahajak Air Conditioners Co., Ltd

ระยะเวลา : 60 วัน

ปรับปรุงห้องน้ำชาย/หญิง