ผลงาน

โครงการ :งานปรับปรุงตกแต่งภายในศูนย์คดีพาณิชย์ ชั้น 8

สถานที่ : ศาลแพ่งกรุงเทพใต้ 1721/1 ถนนเจริญกรุง 63 แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

เจ้าของโครงการ : ศาลแพ่งกรุงเทพใต้

ระยะเวลา : 60 วัน