ผลงาน

โครงการ :งานปรับปรุงห้องทำงานผู้พิพากษาอาวุโส ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ

สถานที่ : 6/1 ถนนราชินี แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

เจ้าของโครงการ : ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ

ระยะเวลา : 60 วัน