ผลงาน

โครงการ :งานปรับปรุงห้องบันทึกเสียง กองสารนิเทศและประชาสัมพันธ์

สถานที่ : สำนักงานบริหารทรัพย์สิน สำนักงานศาลยุติธรรม ถนนรัชดาภิเษก เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

เจ้าของโครงการ : สำนักงานศาลยุติธรรม

ระยะเวลา : 60 วัน