ผลงาน

โครงการ :งานปรับปรุงตกแต่งภายในห้องประชุมที่ว่าการอำเภอบางบัวทอง

สถานที่ : ณ ที่ว่าการอำเภอบางบัวทอง 99 หมู่ 6 ต.ละหาร อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี

เจ้าของโครงการ : ที่ว่าการอำเภอบางบัวทอง

ระยะเวลา : 90 วัน

ปรับเปลี่ยนห้องประชุมเดิมให้มีรูปแบบใหม่