ผลงาน

โครงการ :งานก่อสร้างโรงจอดรถยนต์ จำนวน 9 คัน

สถานที่ : ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ 6/1 ถนนราชินี แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

เจ้าของโครงการ : ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ

ระยะเวลา : 60 วัน

ปรับเปลี่ยนพื้นที่ใช้สอยจากลานอเนกประสงค์เป็นลานจอดรถยนต์