ผลงาน

โครงการ :งานปรับปรุงตกแต่งภายในห้องประชุมชั้น 6 อาคารศาลแขวงพระนครเหนือ

สถานที่ : สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม ถนนรัชดาภิเษก เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

เจ้าของโครงการ : สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม

ระยะเวลา : 120 วัน

ปรับปรุงพื้นที่ลานอเนกประสงค์เดิมกลายเป็นประชุมและสมมนารูปแบบใหม่ที่ทันสมัย