ผลงาน

โครงการ :งานปรับปรุงตกแต่งภายในห้องทำงาน ชั้น 4 อาคารสถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม

สถานที่ : สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม ถนนรัชดาภิเษก เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

เจ้าของโครงการ : สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม

ระยะเวลา : 120 วัน