ผลงาน

โครงการ :ปรับปรุงตกแต่งภายในห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีในโอกาสฉลองพระชนมายุครบ 5 รอบ 2 เมษายน 2558

สถานที่ : 111 หมู่ 8 ต.บ้านป้อม อ.เมือง จ.พระนครศรีอยุธยา

เจ้าของโครงการ : ศาลแขวงพระนครศรีอยุธยา

ระยะเวลา : 90 วัน