ผลงาน

โครงการ :งานปรับปรุงตกแต่งภายในห้องประชุมสำนักอนุญาโตตุลาการ

สถานที่ : อาคารศาลอาญา ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

เจ้าของโครงการ : สำนักงานศาลยุติธรรม

ระยะเวลา : 45 วัน