ผลงาน

โครงการ :งานปรับปรุงตกแต่งภายในสำนักกิจการคดีและส่วนที่เกี่ยวข้อง อาคารศาลอาญา ชั้น 5 และชั้น 6

สถานที่ : ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

เจ้าของโครงการ : สำนักงานศาลยุติธรรม

ระยะเวลา : 120 วัน