ผลงาน

โครงการ :DECORATION (Cardinal Health 222 (Thailand) Ltd.)

สถานที่ : นิคมอมตะซิตี้ จ.ระยอง

เจ้าของโครงการ : บริษัท คาร์ดิแนล เฮลท์ 222 (ประเทศไทย) จํากัด

ระยะเวลา :