ผลงาน

โครงการ :DECORATION WTIHIN SHOP BATA

สถานที่ : SHOP BATA (BIG C สาขา BANKPRAKOK)

เจ้าของโครงการ : Bata (Thailand) Limited

ระยะเวลา : 30 วัน