ผลงาน

ภาครัฐ

งานปรับปรุงตกแต่งภายในสำนักกิจการคดีและส่วนที่เกี่ยวข้อง อาคารศาลอาญา ชั้น 5 และชั้น 6

ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

ภาครัฐ

งานปรับปรุงตกแต่งภายในห้องประชุมพร้อมครุภัณฑ์ระบบภาพและเสียง อาคารศาลอุทธรณ์ภาค 3

ถนนมหาดไทย ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

ภาครัฐ

งานปรับปรุงตกแต่งภายในห้องประชุมสำนักอนุญาโตตุลาการ

อาคารศาลอาญา ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

ภาครัฐ

ปรับปรุงตกแต่งภายในห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีในโอกาสฉลองพระชนมายุครบ 5 รอบ 2 เมษายน 2558

111 หมู่ 8 ต.บ้านป้อม อ.เมือง จ.พระนครศรีอยุธยา

ภาครัฐ

งานปรับปรุงตกแต่งภายในห้องทำงานสำนักรักษาความปลอดภัย อาคารจอดรถ ชั้น 2

ศาลอาญา ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

ภาครัฐ

งานปรับปรุงตกแต่งภายในห้องทำงาน ชั้น 4 อาคารสถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม

สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม ถนนรัชดาภิเษก เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

ภาครัฐ

งานปรับปรุงตกแต่งภายในห้องประชุมชั้น 6 อาคารศาลแขวงพระนครเหนือ

สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม ถนนรัชดาภิเษก เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

ภาครัฐ

งานก่อสร้างโรงจอดรถยนต์ จำนวน 9 คัน

ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ 6/1 ถนนราชินี แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

ภาครัฐ

งานปรับปรุงตกแต่งภายในห้องประชุมที่ว่าการอำเภอบางบัวทอง

ณ ที่ว่าการอำเภอบางบัวทอง 99 หมู่ 6 ต.ละหาร อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี

ภาครัฐ

งานปรับปรุงตกแต่งภายในศูนย์คดีพาณิชย์ ชั้น 8

ศาลแพ่งกรุงเทพใต้ 1721/1 ถนนเจริญกรุง 63 แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

ภาครัฐ

งานปรับปรุงตกแต่งภายในห้องไกล่เกลี่ย ห้องพักผู้ประนีประนอมและปรับปรุงศูนย์ไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาท ศาลแพ่งกรุงเทพใต้

ถนนเจริญกรุง 63 แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร